Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոն

Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնի կոնֆերանս դահլիճներում լավագույնս կարող եք կազմակերպել բազմաբնույթ միջոցառումներ: Գյումրու տեխնոլոգիական կենտրոնն առաջարկում է մեծ և փոքր սրահներ՝ ապահովված անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով, ինչպես նաև՝ օդափոխություն, հարմարավետ կահավորանք, գերարագ ինտերնետ

Զբաղվածության պետական գործակալության շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից`  Զ բաղվածության Պետական Գործակալության շինվերանորոգման համար:

ՀՀ Արագածոտն մարզի Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգում

Սույնով ՀՀ ֆինանսների նախարարության Արտասահմանյան Ֆինասնավորման Ծրագրերի կառավարման կենտրոնը հրավիրում է ներկայացնել կնքված փաթեթներ իրավասու մասնակիցներից` Թալինի ՀՍԾՏԿ-ի շինվերանորոգման համար:ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ TF0A3852

 

Ստորագրվել է  28.12.2016թ-ին։

Ուժի մեջ է մտել 28.12.2016թ-ին։

Ընդհանուր գումարը կազմում է 262,000 ԱՄՆ դոլար:

Վարկային ծրագրի ավարտը նախանշվում է 30.11.2018 թ-ին։

 

ԾՐԱԳՐԻ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐ


Ծրագիրը բաղկացած է 2 բաղադրիչից։ Դրանք են`

 

Բաղադրիչ 1`

Տնային Տնտեսությունների Կենսապայմանների Ամբողջացված Հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) ընտրանքի ընդլայնում, 

 

Բաղադրիչ 2`

Դրամաշնորհի կառավարում:

 

ԾՐԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ


Ծրագրի նպատակն է հզորացնել Հայաստանում կենսապայմանների մշտադիտարկումը՝ տնային տնտեսությունների և անհատական հետազոտական տվյալների բարելավման միջոցով, որը հավաքագրվում է ՀՀ ԱՎԾ միջոցով: